kvinnors tylenol flera symptom menstruations lättnad

Behandling mindre värk och smärta som orsakas av kramper, huvudvärk och ryggvärk, och ger också tillfällig lindring av svullnad, uppblåsthet, vatten-viktökning, och hela känslan som orsakas av premenstruella och menstruation.

Kvinnors Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief är en smärtstillande och urindrivande kombination. Det fungerar genom att minska en kemikalie i hjärnan som orsakar smärta och feber. Den diuretiska orsakar urinering, vilket minskar överflödigt vatten i kroppen och resulterar i mindre uppsvälldhet och svullnad.

Kontakta din läkare eller vårdgivare direkt om något av detta gäller dig.

Vissa medicinska tillstånd kan interagera med kvinno Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief. Tala om för din läkare eller apotekspersonalen om du har några medicinska tillstånd, särskilt om något av följande stämmer in på dig

Vissa läkemedel kan interagera med kvinno Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief. Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel, speciellt något av följande

Detta kan inte vara en fullständig förteckning över alla interaktioner som kan uppstå. Fråga din läkare om kvinnors Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din vårdgivare innan du starta, stoppa eller ändra dosen av något läkemedel.

Använd kvinnor Tylenol Multi-Symptom Menstruations lättnad enligt anvisningar från din läkare. Kontrollera etiketten på läkemedel för exakta doseringsanvisningar.

Fråga din vårdgivare några frågor du kan ha om hur du använder kvinnor Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief.

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, men många människor har ingen eller mindre, biverkningar. Vid användning i små doser, har inga gemensamma biverkningar rapporterats med denna produkt. Uppsök läkare omedelbart om någon av dessa allvarliga biverkningar inträffar

Svåra allergiska reaktioner (hudutslag, nässelfeber, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga); mörk urin eller blek avföring; ovanlig trötthet; gulfärgning av hud eller ögon.

Detta är inte en fullständig lista över alla biverkningar som kan uppstå. Om du har frågor om biverkningar, kontakta din läkare. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Att rapportera biverkningar till lämplig myndighet, läs guiden till Rapportering Problem FDA.

Kontakta 1-800-222-1222 (American Association of giftinformationscentraler), din lokala giftcentral eller akutmottagning omedelbart. Symtomen kan vara mörk urin; överdriven svettning; extrem trötthet; illamående och kräkningar; magont.

, Dam Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief vid rumstemperatur, mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C). Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Håll kvinnor Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief oåtkomligt för barn och avskilt från husdjur.

Denna information ska inte användas för att avgöra om eller inte att ta kvinnors Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief eller någon annan medicin. Endast din vårdgivare har den kunskap och utbildning för att avgöra vilka läkemedel som är rätt för dig. Denna information stöder inte någon medicin som säker, effektiv, eller godkänd för behandling av en patient eller hälsotillstånd. Detta är bara en kort sammanfattning av allmän information om kvinnors Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief. Det omfattar inte all information om möjliga användningsområden, riktningar, varningar, försiktighetsåtgärder, interaktioner, biverkningar eller risker som kan gälla för kvinnor Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief. Denna information är inte specifik medicinsk rådgivning och ersätter inte information som du får från din vårdgivare. Du måste prata med din läkare för fullständig information om riskerna och fördelarna med att använda kvinnor Tylenol Multi-Symptom Menstruations Relief.